Změna úrovně zkoušky k trvalému pobytu

🇨🇿 🇨🇿 

A1 ➡ A2
⚠ Zkouška pro trvalý pobyt se zvyšuje na úroveň A2 ⚠
V pondělí 19. 4. vláda schválila zvýšení požadované úrovně znalosti českého jazyka pro trvalý pobyt na A2.
📌 Odkdy platí zkouška A2?
Důležité je datum podání žádosti o trvalý pobyt. Pokud podáte žádost 1. 9. 2021 nebo později, budete muset dělat zkoušku A2. První termíny zkoušky A2 jsou plánovány na listopad 2021.
📌 Už jsem podal žádost o trvalý pobyt, jakou zkoušku musím dělat?
Pokud podáte žádost o trvalý pobyt do 31. 8. 2021, můžete ještě dělat zkoušku A1. Bude k dispozici dostatek termínů zkoušky A1, a to až do konce roku 2021. Nemusíte proto spěchat se složením zkoušky A1 už v létě 2021.

 🇷🇺 🇷🇺 

A1 ➡ A2
⚠ Языковой экзамен для получения ПМЖ повышается до уровня A2 ⚠
В понедельник 19. 4. правительство одобрило повышение уровня владения чешским языком для получения ПМЖ до уровня А2.
📌 Когда вводится новый формат экзамена на уровне A2?
Важную роль играет срок подачи заявления на ПМЖ. Если вы подадите заявление 1. 9. 2021 или позже, вам придется сдавать экзамен на уровне A2. Первый экзамен на уровне А2 планируется провести в ноябре 2021 года.
📌 Я уже подал заявление на ПМЖ, какой зкзамен я буду сдавать?
Если вы подали заявление на ПМЖ до 31. 8. 2021, вы можете еще сдать экзамен на уровне А1 до конца 2021 года. В связи с этим вам не надо спешить сдавать экзамен уже летом 2021 года.

🇺🇸 🇬🇧
A1 ➡ A2

⚠ The test for getting a permanent residence is raised to level A2 ⚠ 
 On Monday April 19, the government approved a higher level in the required level of knowledge of the Czech language for permanent residence to A2.
 📌  Since when is the A2 test valid?
 The date of submitting the application for permanent residence is important. If you will apply on September 1, 2021 or later, you will have to take the A2 exam.  The first dates of the A2 exam are scheduled in November 2021.
📌 I have already applied for permanent residence, what exam do I take?
 If you apply for permanent residence by August 31, 2021, you can still take the A1 level exam.  There will be enough A1 exam dates available until the end of 2021. You don’t have to rush to take the A1 exam in the summer 2021.

🇲🇳 🇲🇳 

A1 ➡ A2
⚠️Байнгийн оршин суух зөвшөөрлийн (цаашид БОСЗ)  шалгалтын түвшин А2 боллоо⚠️
ЗГ 4н сарын 19нд БОСЗд шаардагадах Чех хэлний мэдлэгийг А2 болгох шийдвэр гаргалаа.
📌 А2 шалгалт хэзээнээс хэрэгжих вэ?
Та хэзээ БОСЗ хүсэлт гаргахаас хамаарна. Хэрвээ Та 9н сарын 1 эсвэл хойш өгч буй бол А2ын шалгалт өгнө. Шалгалтын эхний хуваарь 11н сард тавигдах төлөвлөгөөтөй байна.
📌 БОСЗ өргөдөл өгсөн, одоо дахин шалгалт өгөх үү?
Хэрвээ та БОСЗ өргөдөлийг 8н сарын 31нээс өмнө өгөх бол Танд А1 хангалттай. А1 шалгалтны хуваарь элбэг байх болон энэ оныг дуустал өгөх боломжтой. Тиймээс 2021 оны зун А1 шалгалт өгөх гэж яарах шаардлагагүй.

 

 🇻🇳 🇻🇳 A1 -> A2

⚠️Thi tiếng cư trú định cư (trvalý) bằng A2  ⚠️
📌Vào thứ hai 19.4. chính phủ đã phê duyệt việc thi tiếng cư trú định cư (trvalý) bằng A2.
Kể từ khi nào có hiệu lực thi bằng A2?
Ngày nộp đơn cư trú định cư (trvalý) là quan trọng. Nếu bạn nộp hồ sơ vào ngày 1.9. 2021
hoặc muộn hơn, bạn sẽ phải thi A2. Ngày thi đầu tiên của A2 được lên kế hoạch vào tháng 11.
2021.
📌Bạn đã đăng ký cư trú định cư (trvalý) rồi, tôi cần phải thi những gì?
Nếu bạn đăng ký cư trú định cư (trvalý) trước ngày 31.8.2021, bạn vẫn có thể tham gia thi A1.
Sẽ có đủ lịch thi A1 đến hết năm 2021. Các bạn không cần phải thi gấp A1 vào mùa hè năm
2021.
 
 
⚠️Bài kiểm tra hộ khẩu thường trú hiện đã ở trình độ A2⚠️
📌  Kể từ khi nào bằng A2 được áp dụng?
Ngày nộp đơn xin thường trú là quan trọng. Nếu bạn nộp hồ sơ vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 hoặc muộn hơn, bạn sẽ phải tham gia kỳ thi A2. Ngày thi đầu tiên của kỳ thi A2 được lên kế hoạch vào tháng 11 năm 2021.
📌 Tôi đã đăng ký thường trú rồi, tôi cần phải thi những gì?
Nếu bạn đăng ký thường trú trước ngày 31.8. 2021, bạn vẫn có thể tham gia kỳ thi A1. Sẽ có đủ thời hạn cho các kỳ thi A1, cho đến cuối năm 2021. Vì vậy, bạn không cần phải vội vàng để vượt qua kỳ thi A1 vào mùa hè năm 2021.