O nás

Most pro o.p.s. je stabilní a profesionální organizace, která poskytuje hodnotné a vzájemně se prolínající služby cizincům v Pardubickém kraji. Pomoc je poskytována prostřednictvím odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb.  a vzdělávacích aktivit pro dospělé i děti. Hlavním cílem organizace je spokojené soužití cizinců v české společnosti. Pomáháme překonávat kulturní a jazykové bariéry. Cílovou skupinou jsou cizinci ze třetích zemí i občané Evropské unie.

S činností organizace jsou spjaty různé multikulturní akce, práce s dětmi cizinců a rozšiřování informací o cizincích ve většinové společnosti (školy, úřady atd.) Potřeby klientů a služby organizace na sebe navazují, často tak pracujeme s komplexními požadavky celých rodin. Organizace se aktivně podílí na činnosti Konsorcia nevládních organizací, které pracují s cizinci v České republice. Organizace také provozuje Občanskou poradnu a poradnu pro cizince v Hlinsku. Jejím posláním je pomáhat lidem při řešení nepříznivých situací, poskytovat informace a rady. Tím se předchází neznalosti a neinformovanosti klientů ohledně lidských práv a povinností.

Poslání

Jsme mostem pro cizince, kteří se chtějí stát našimi spoluobčany. Provázíme je českou společností.

Naše hodnoty

Férovost

Ke každému přistupujeme slušně a čestně, klientův zájem klademe na první místo a v případě, že nemůžeme naplnit jeho potřeby, odkazujeme vždy na jiné služby a organizace.

Nezávislost

Vždy respektujeme svobodu rozhodování a jednání, klient je motivován k řešení své situace s pomocí vlastních sil a k volbě řešení. Je mu poskytováno povzbuzení a ocenění.

Profesionalita

Pracovník vystupuje vůči klientovi vždy s respektem, zodpovědně, vstřícně a empaticky. Odborné znalosti pracovníka jsou předávány srozumitelnou formou. S klientem je jednáno vždy v důstojném a bezpečném prostředí s možností nestranného tlumočení.

Osobní přístup

Ctíme jedinečnost každého člověka. Ke klientovi přistupujeme vždy bez předsudků (k národnosti, sexuální orientaci,náboženskému vyznání, barvě pleti, věku atd.), s respektem k jeho mentalitě a kultuře.  Klient má svobodu se rozhodnout, jak chce svou situaci řešit.

Cíle

  1. Pomoc se zapojením cizinců do české společnosti.
  2. Dostupnost služeb.
  3. Odbornost v poskytování služeb.
  4. Informovanost cílové skupiny.
  5. Ochrana cílové skupiny před předsudky a negativním hodnocením