INFOMACE K ŘEŠENÍ POBYTOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR OD 18. 5. – 16. 7. 2020

INFOMACE K ŘEŠENÍ POBYTOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR OD 18. 5. – 16. 7. 2020

V souvislosti s pandemií COVID-19 vláda České republiky (dále jen „ČR“) 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav, který bude pravděpodobně ukončen 17. 5. 2020.

Níže je uveden postup dotčených státních orgánů řešících pobytové záležitosti cizinců po skončení nouzového stavu v ČR, který bude přechodně uplatňován po dobu 60 dnů (tj. do 16. 7. 2020).

 1. POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU A) Cizinci, kterým v době nouzového stavu skončila platnost jejich pobytu na území ČR, budou moci z území vycestovat v době 60 dnů od skončení nouzového stavu (tj. do 16. 7. 2020)
 2. Pozor u nelegálně pobývajících. Ti nedostanou výjezdní příkaz, nejedná se o oprávněný pobyt na území ve smyslu zákona o pobytu cizinců, pouze nebude za tento přestupek postihován.

Při vycestování z území policie na hranicích takovému cizinci do jeho cestovního dokladu potvrdí speciálním razítkem, že jeho pobyt na území byl tolerován

Razítko však nezajišťuje umožnění vstupu na území dalších států, možnosti tranzitu jsou vždy stanoveny opatřeními těchto států.

Platnost tohoto opatření je časově omezená do 16. 7. 2020 a vztahuje se pouze na osoby, které v ČR v okamžiku vyhlášení nouzového stavu (12. 3. 2020) pobývaly oprávněně!

 1. B) Cizincům, kteří na území ČR pobývali již před vyhlášením nouzového stavu neoprávněně, se doporučuje, aby co možná nejdříve území ČR opustili.
 2. C) Pro cizince, kteří pozbydou oprávnění k pobytu na území ČR až po skončení nouzového stavu (tj. 17. 5. 2020), rovněž platí, že budou moci z území vycestovat v době 60 dnů od skončení nouzového stavu (tj. do 16. 7. 2020), aniž by se vystavovali postihu. Policie ani Ministerstvo vnitra jim nebude na tuto dobu vydávat výjezdní příkaz. Uvedené však neplatí pro cizince, jimž byla ve správním řízení stanovena lhůta k vycestování.

VSTUP NA ÚZEMÍ ČR

I po skončení nouzového stavu budou nadále až na stanovené výjimky povinni cizinci vstupující na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře. Výjimku mají rodinní příslušníci občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm v ČR, kteří jsou povinni v takovém případě absolvovat po vstupu 14denní karanténu.

Z preventivních důvodů a s ohledem na výše uvedená karanténní opatření nebude cizincům po dobu 14 dnů po příjezdu na území ČR umožněn vstup na pracoviště ministerstva. Karanténní opatření bude považováno za důvod na vůli cizince nezávislý, který by mu bránil ve splnění povinnosti hlásit místo pobytu na území do 3 pracovních dnů po příjezdu

Vybrané situace související se vstupem cizinců na území po ukončení nouzového stavu:

 1. Cizinci, kteří požádali o pobytové oprávnění u zastupitelského úřadu v zahraničí a jejich žádosti bylo vyhověno, budou vyzváni příslušným zastupitelským úřadem, aby se dostavili k vyznačení dl. či krát. víza, nebo dl. víza za účelem převzetí povolení k pobytu, jakmile bude činnost zastupitelského úřadu obnovena.
 2. Cizinci, kterým bylo již před vyhlášením nouzového stavu uděleno dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, mohou od 11. 5. 2020 na území ČR přicestovat, a to za předpokladu, že toto vízum je stále platné. V případě, že již uplynula půlroční platnost tohoto víza, je nutné požádat příslušný zastupitelský úřad (dále jen ZÚ)
 3. Cizinci, kterým byl na území ČR povolen pobyt, a průkaz o povolení k pobytu za svého pobytu v zahraničí ztratili, poškodili nebo jim byl zcizen, budou moci kontaktovat příslušný ZÚ.
 4. Cizinci, kteří pobývají v zahraničí a nedisponují platným osvědčením o trvající platnosti jejich dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu (včetně zaměstnanecké karty), tedy takzvaným překlenovacím štítkem či vízem, budou moci ZÚ.

 VYŘIZOVÁNÍ POBYTOVÉ AGENDY NA ÚZEMÍ

Až do odvolání bude i po skončení nouzového stavu nadále upřednostňován dálkový přístup (poštou, datovou schránkou) na pracoviště Ministerstva vnitra. Přístup na pracoviště Ministerstva vnitra pouze na objednání Po ukončení nouzového stavu bude na pracoviště Ministerstva vnitra až na výjimky (v situacích, které nesnesou odkladu) přístup umožněn pouze cizincům, kteří se k určitému úkonu dopředu objednali nebo byli vyzváni, aby se na pracoviště dostavili.

Je možné se objednat, ať již elektronicky nebo telefonicky, ke všem úkonům s výjimkou níže uvedených.

Úkony, k nimž nebude ani po skončení nouzového stavu možné se na přechodné období objednat a cizinec je bude řešit výhradně dálkovým přístupem (zašle poštou, do datové schránky), následně bude vyzván k dostavení se na pracoviště:

 • Podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu
 • Ohlášení ztráty, zcizení dokladu.
 • Ohlášení změny místa pobytu na území, změny osobního stavu, změny cestovního dokladu a dalších změn.
 • Podání žádosti o provedení změny v dokladu nebo vydání náhradního dokladu za doklad ztracený, zcizený nebo poškozený.

POZOR!!! Objedná-li se klient k provedení jiného úkonu, než hodlá skutečně učinit, bude na něho pohlíženo, jako by se neobjednal a jeho podání nebude přijato. Musí úkon poslat znovu.

Úkony, k nimž není nutné se předem objednávat:

 • Vydání překlenovacího štítku za účelem vycestování z území, pro pracovníky v mezinárod. dopravě, pracovníky kritické infrastruktury. Účel musí být prokázán.
 • Vydání výjezdního příkazu, pokud cizinci pobytové oprávnění skončilo či zaniklo až 60 dnů po skončení nouzového stavu, tj. 16. 7. 2020.
 • Podání žádosti o dl. vízum, povolení k dl. či trval. pobytu za dítě narozené na území (§ 88 zákona o pobytu cizinců)
 • Byl-li cizinec již dříve vyzván k předložení originálu cestovního dokladu nebo originálu matričního dokladu

Rozšířená možnost neosobního podání žádosti o pobytové oprávnění Žádosti o pobytová oprávnění, které je třeba doručit Ministerstvu vnitra osobně, budou přijímány po dobu trvání shora uvedených omezujících opatření také poštou, elektronicky z datové schránky žadatele či jeho zástupce nebo elektronicky se zaručeným podpisem žadatele nebo jeho zástupce.

      Žádosti o VEŠKERÉ POBYTY (včetně zaměstnanecké karty a modré karty) zaslaná poštou či do        datové schránky bude ministerstvem vnitra přijata a posouzena jako by byla podána osobně. Nebude nutné, aby se cizinec do 5 dnů osobně dostavil na pracoviště ministerstva vnitra.

Lhůty pro podání žádostí, pro hlášení změn a dalších skutečností Vyhlášený nouzový stav je považován za překážku na vůli cizince nezávislou, která mu bránila v podání žádosti v zákonem stanovené lhůtě (§ 47 odst. 3, § 60 odst. 4 zákona o pobytu cizinců). Bude-li žádost 5 o udělení či prodloužení pobytového oprávnění podána po zákonem stanovené lhůtě, bude nouzový stav zpravidla uznán jako relevantní důvod pro takto opožděné podání a žádost bude akceptována a standardním způsobem vyřízena. Pokud lhůta pro podání žádosti uplyne po skončení nouzového stavu, musí již důvody opožděného podání žádosti žadatel uvést a na výzvu prokázat. Hodnoceny budou tyto důvody individuálně.

Vady podaných žádostí a lhůta pro jejich odstranění

V případě, že podaná žádost (kromě žádosti o vydání nebo prodloužení dlouhodobého víza) má vady (tj. zejména nebyly doloženy všechny požadované náležitosti či náležitosti nesplňovaly požadavky na ně kladené), Ministerstvo vnitra vyzývá žadatele k jejich odstranění, k čemuž mu stanoví lhůtu. V současné době jsou lhůty stanovovány a po ukončení nouzového stavu nadále budou zpravidla delší než před vyhlášením nouzového stavu, a to zejména s ohledem na ztížený přístup veřejnosti ke státním orgánům. Pokud cizinec nestihne vady ve stanovené lhůtě odstranit, může před jejím uplynutím písemně požádat o její prodloužení nebo o přerušení řízení. V žádosti by měl uvést důvod, proč potřebuje lhůtu prodloužit nebo řízení přerušit.

 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

 1. Zánik zaměstnanecké karty Krizovým opatřením vlády uvedeným v čl. IV bod 3 usnesení vlády č. 495 ze dne 30. 4. 2020 byl na dobu trvání nouzového stavu přerušen běh doby, ve které po skončení pracovněprávního vztahu zaniká platnost zaměstnanecké karty. Tato doba začíná znovu celá běžet až po skončení nouzového stavu. Skončil-li držiteli zaměstnanecké karty pracovněprávní vztah v době nouzového stavu nebo v 60 dnech předcházejících vyhlášení nouzového stavu, zaměstnanecká karta nezanikne, cizinec bude mít po skončení nouzového stavu dalších 60dnů, aby zaměstnavatele změnil.
 2. Krizové oznámení změny zaměstnavatele či pozice Krizovým opatřením vlády. Po skončení nouzového stavu již nebude možné podávat krizová oznámení o změně zaměstnavatele. Tedy poslední krizové nejpozději v den 17. 5. 2020).
 3. 3. Možnost podat oznámení o změně zaměstnavatele dříve než 6 měsíců po převzetí zaměstnanecké karty Po skončení nouzového stavu již nebude.
 4. Potvrzení o splnění podmínek cizinci, který splňuje podmínky pro vydání zaměstnanecké karty, modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a potřebuje nastoupit do zaměstnání, bude i po ukončení nouzového stavu potvrzení o splnění podmínek pro vydání karty zasláno poštou případně do datové schránky, pokud o to požádá. Potvrzení může nahradit biometrický průkaz, dokud tento nebude vydán. Potvrzení o nastoupení na pracovní pozici se již po cizinci v těchto případech nebude vyžadovat.

Information in english  here

Thông tin bằng tiếng việt tại đây

  монгол дахь мэдээллийг эндээс авна уу

Информация на русском здесь

Информация възможно най-скоро

Informații cât mai curând posibil