Končí evropský projekt

Tisková zpráva k ukončení projektu „Multiklub pod Mostem“

Pardubice 8. 12. 2014

Most pro o. p. s. realizoval od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014 projekt MULTIKLUB POD MOSTEM. Projekt byl určen pro děti cizince a pro pedagogické pracovníky v Pardubickém kraji, kteří s nimi pracují. Projekt navázal na aktivity, kterými naše organizace pomáhala při začleňování dětí cizinců z EU i tzv. třetích zemích již od roku 2008.

Projekt byl primárně zaměřen na děti – cizince s odlišným mateřským jazykem, které začaly navštěvovat školy v Pardubickém kraji nebo které teprve do školy měly nastoupit a potřebovaly pomoc při začleňování.

Děti zapojené v projektu musely postupně zvládnout češtinu jako komunikační jazyk i jako odborný jazyk využívaný při školní výuce tak, aby se jí postupně mohly plnohodnotně účastnit. Další rovinou byla nutnost seznámení se s chodem školy u nás, zvyklostí a pravidel, které ze země svého původu neznaly. V neposlední řadě jsme chtěli nabídnout možnost smysluplného trávení volného času v mimoškolních kolektivech.

Projekt vytvořil komplexní nabídku vzdělávacích a výchovně vzdělávacích aktivit. Děti měly možnost navštěvovat vzdělávací klub, využívat individuální doučování, asistence ve škole a volnočasové aktivity. Náplní vzdělávacího klubu a individuálního doučování byla výuka češtiny a dalších předmětů podle individuálních potřeb dětí cizinců. Proběhlo pilotní ověření asistence na základních školách.

Paralelně se vzdělávacími aktivitami byly realizovány volnočasové aktivity s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností a jejich využití přímo v praktických situacích. Byly zrealizovány 2 letní a 1 zimní tábor.

Sekundárně se projekt zaměřoval na pedagogy pracující s dětmi cizinci. Pro ně bylo zrealizováno 3 denní školení a byl vytvořen vzdělávací modul Specifika začleňování dětí cizinců.

Na základě zkušeností lektorů a asistentů získaných během projektu a jejich propojení s teoretickými poznatky a zkušenostmi odborných pracovníků byla vytvořena metodika Začleňování dětí cizinců.

Celkově bylo do jednotlivých aktivit projektu zapojeno 68 dětí ve skupinovém vzdělávání, 62 ve volnočasových aktivitách, 33 v individuálním vzdělávání a 30 dětem se asistovalo ve škole. Zájem byl větší, než jsme mohli naplnit.

Ve všech aktivitách budeme v rámci udržitelnosti projektu pokračovat.

Projekt Multiklub pod Mostem CZ 1.07/1.2.29/02.0007 byl realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.